Projekt under 2017
Under 2017 har Rotary tillsammans med Rotary Doctors Sweden varit aktiva i norra
och västra Kenya i närheten av Victoriasjön. Byar som har sökts ut befinner sig i
arbetsområdet där Rotary Doctors har sin hjälpverksamhet. Ett kriterium för anslag till
pengar har varit att vattentillgång är god. I dagsläget är det så att både människor
och tamdjur måste samsas om samma källa. Det medför att vattnet förorenas och
kan därför innehålla många skadliga koliforma bakterier. Dessa kan orsaka
sjukdomar, som diarré och tarmsjukdomar hos befolkningen.
Det har anslagits pengar att bygga skyddade källor i fem byar. Denna typ av projekt
är mer kostnadseffektiv än en grävd brunn och kostar bara ca 1/3 så mycket. Dessa
byar har rekommenderats av Rotary Doctors. Projektet utförs av lokala medarbetare,
som härigenom får sysselsättning. Efter färdigställandet kontrolleras kvalitet och
funktion av personal från Rotary Doctors.

Arbetet med att bygga en
skyddad källa består av två

delar. Det byggs infiltrations-
anläggning, som säkerställer att

vattnet från den naturliga källan
blir rent. Området runt
tappstället inhägnas och
förhindrar att tamdjur direkt kan
dricka från källan. Människorna
hämtar nu sitt rena vatten och
tamdjuren får sitt vatten från
plats utanför området.

Ingen förorening av vattnet förekommer längre.
Fem källor har anlagts i byarna Konya, Musenda, Mapao, Kadunya och Kamnara.
Dessa byar ligger efter Rotary Doctors jeeplinjer, vilket garanterar en löpande kontroll
och uppsikt. Totalt i dessa byar lever ca 950 familjer eller ca 6 000 personer.
Falkenbergs Rotaryklubbar har anslagit 70 000 kr till arbetet. Detta har utförts av de
lokala byborna med assistans av teknisk kompetent personal.
Arbetet med att anlägga ytterligare två källor i byarna Wamanya och Njeremani har
påbörjats. Till dessa källor har 24 000 kr avsatts. Här kommer ca 150 hushåll få
tillgång till rent vatten.
Att bygga en brunn i Emkwen Communitu har också startats upp. Målet är att denna
brun skall tas i bruk under mars månad. Härifrån kommer ca 100 hushåll att få sin
dagliga vattenförsörjning till en kostnad av 32 000 kr.
De två källorna och brunnen planeras vara iordningställda under första kvartalet 2018

 

Falkenberg 2018-03-22
Åke Welin
Falkenberg-Heting Rotaryklubb